Školení z oblasti odpadového hospodářství

Nabízená témata:

1. Náležitosti novely zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění novely č. 223/2015 Sb., (Infringementová novela) a navazující změny v prováděcích předpisech (Nový katalog odpadů nahrazující vyhlášku 381/2001 Sb., novelizace vyhl. 383/2001 Sb., 294/2005 Sb.)

2. Změny označování odpadů (identifikační listy, sběrové nádoby …) v návaznosti za § 13, v návaznosti aplikace Nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí), souvisí s novelou vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

3. Změny ohlašovacích limitů u nebezpečných odpadů (aplikace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic)

4. Nově upravené ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§ 40 zákona o odpadech) a další změny v oblasti evidence a ohlašování (§ 39 zákona o odpadech).

5. Zpětný odběr pneumatik – aplikace § 38 zákona o odpadech, nová vyhláška 248/2015 o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 

Aktuality

Kontaktní formulář